Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | Poznań University of Economics


Jubileusz 80-lecia
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej przypada w okresie dynamicznych zmian w sektorze edukacyjnym w Polsce. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z uroczystościami jubileuszowymi są zmiany organizacyjne w Uczelni, umożliwiające jej przekształcenie w Uniwersytet Ekonomiczny. Powołanie przez Senat Akademii Ekonomicznej dwóch nowych wydziałów - Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej umożliwia rozpoczęcie ważnych dla przyszłości Uczelni przekształceń.

Uczelnia, ciesząc się zasłużonym prestiżem w kraju i na świecie, nadaje godności honorowe najwybitniejszym uczonym z całego globu. W roku 80-lecia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu obdarzy zaszczytnym tytułem Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Leszka Balcerowicza za jego wybitny i niekwestionowany wkład w rozwój nauk ekonomicznych.

Prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie i oferowanie nowoczesnych programów kształcenia studentom ze wszystkich krajów i kontynentów, wymaga dobrej bazy materialnej. Rok jubileuszowy staje się początkiem doskonalenia zasobów materialnych, a zwłaszcza rozpoczęcia budowy kolejnego obiektu przy ul. Towarowej.

Wysoka pozycja Uczelni to także jej udział w rozwoju badań i myśli ekonomicznej. Najnowsze osiągnięcia z tego obszaru będą prezentowane na licznych, międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych w trakcie całego roku jubileuszowego.

Silną stroną Uczelni a zarazem jej cechą są dobre, stałe i bliskie kontakty z Absolwentami. Ta piękna tradycja  znajdzie swoją kontynuację w kolejnym zjeździe absolwentów, organizowanym w dniach od 6 do 8 października 2006 roku. 

Budowanie silnej pozycji konkurencyjnej w świecie wymaga współcześnie dużego zaangażowania pracowników i studentów, silnych związków partnerskich oraz pełnej integracji. Jubileusz staje się okazją do zorganizowania ciągu wydarzeń, których celem jest integracja całego środowiska pracowników, studentów i absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jubileusz staje się także okazją do wzmocnienia i promowania wizerunku Akademii Ekonomicznej jako Uczelni nowoczesnej, dynamicznej, otwartej  i prężnie działającej. Tym celom będą służyły nowe inicjatywy dotyczące oznakowania budynków, ich wewnętrznego i zewnętrznego wyglądu a także różnorodne działania wizerunkowo - promocyjne.

al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
telefon: +48 61 856 90 00, fax: +48 61 866 89 24
e-mail: informacja@ae.poznan.pl, http://www.ae.poznan.pl
Copyright 2006 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu